کارگاه آشنایی با برنامه نویسی اندروید


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این ویدئوی آموزشی:

بخش اول آشنایی با برنامه نویسی اندروید آموزش داده می‌شود.


مدت زمان : ۱۷:۴۳:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششمتگ ها : برنامه نویسی

مشاغل : برنامه ‌نویس