آموزش AngularJS


تــوضــیحــات
فــایل ها

AngularJS یک فریم ورک MVC هست که برای ساخت برنامه‌های وب تک‌صفحه‌ای (Single Page Application) که به اختصار SPA نامیده می‌شوند استفاده می‌شوند.


مدت زمان : ۰۴:۱۲:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهم
بخش سیزدهم
بخش چهاردهم
بخش پانزدهم
بخش شانزدهم
بخش هفدهم
بخش هجدهم
بخش نوزدهم
بخش بیستم
بخش بیست و یکم
بخش بیست و دوم
بخش بیست و سوم
بخش بیست و چهارم
بخش بیست و پنجم
بخش بیست و ششم
بخش بیست و هفتم
بخش بیست و هشتمتگ ها : برنامه نویسی

مشاغل : مهندس IT