پارادایم‌های برنامه‌نویسی


تــوضــیحــات
فــایل ها

 معرفی دوره: یک زبان برنامه‌نویسی می‌تواند یک یا چند شیوه برنامه‌نویسی را پشتیبانی نماید. برای مثال، برنامه‌های نوشته‌شده با سی++ می‌توانند کاملاً به‌صورت رویه‌ای باشند یا کاملاً منطبق بر شیوه برنامه‌نویسی شئ‌گرا که در تضاد کامل با شیوه رویه‌ای است بوده یا حتی حاوی عناصری از هر دو شیوه باشند. تصمیم‌گیری برای چگونگی استفاده از عناصر شیوه‌های برنامه‌نویسی بر عهده طراح برنامه یا برنامه‌نویس می‌باشد.


عوامل : احسان مینایی زاده

مدت زمان : ۰۰:۳۶:۰۰
بخش اولتگ ها برنامه نویسی

مشاغل برنامه ‌نویس مهندسی کامپیوتر مهندسی نرم افزار