راهنمای جامع بالینی


تــوضــیحــات
فــایل ها

کتاب حاضر:
مجموعه ای کامل و روزآمد از فرآیند های ارزیابی خطر در قالب راهنمای بالینی ارائه خدمات پیشگیری است، که می تواند ضمن استفاده دانشجویان پزشکی و دستیاران پزشکی اجتماعی و سایر رشته ها، درکلینیک های پیشگیری و ارتقای سلامت کشور نیز مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد

این مجموعه شامل:

کلیات ارائه خدمات و اخذ شرح حال درکلینیک پیشگیری وارتقاء سالمتی

جداول ارزیابی خطر درگروهای سنی –جنسی مختلف

جدول ارزیابی خطر گروه سنی 13-18 سال)دختران وپسران نوجوان

جدول ارزیابی خطر گروه سنی باالی 18 سال)آقایان

 جدول ارزیابی خطر گروه سنی باالی 18 سال)بانوان

جدول ارزیابی خطر گروه سنی 40 تا 44 سال آقایان و بانوان

 جدول ارزیابی خطر گروه سنی 45تا 49 سال)آقایان وبانوان

جدول ارزیابی خطر گروه سنی 50 تا 64 سال آقایان

جدول ارزیابی خطر گروه سنی 50 تا 64 سال بانوان

جدول ارزیابی خطر گروه سنی 65 سال وبالاتر آقایان وبانوان

جدول خلاصه مداخالت اختصاصی برای هر بیماری


عوامل : دکتر مریم بیگلری ابهری

فهرست کتاب