آشنایی با اصول پرورش مرغ بومی


تــوضــیحــات
فــایل ها

آشنایی با نژادهای پرورشی در جهان و ایران

آشنایی با تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز واحدهای پرورشی

آشنایی با اصول تولید مثل و تغذیه مرغ های بومی

آشنایی با اصول مدیریت بهداشتی و مختصری از بیماری ها


عوامل : مهندس محمد رضا بهرامی

بخش اولتگ ها مرغ بومی طیور تغذیه مرغ بومی نژاد لاری نژادهای ایرانی

مشاغل بهره بردار مهندسین کشاورزی