دوفصلنامه فناوری در کشاورزی


تــوضــیحــات
فــایل ها

سخنی با خوانندگان.................................................................................................................................................... 1
سرشاخه کاری: راهکاری برای تجاری سازی با غهای گردو...................................................................................... 2

اثر مستقیم بحران کرونا بر نظام غذا در کشورها ...................................................................................................... 10
معرفی اپلیکیشن های کاربردی در بخش کشاورزی ................................................................................................... 12
سامانه هوشمند مدیریت گلخانه.................................................................................................................................. 15
رشد گیاهان زیر نور مصنوعی................................................................................................................................. 17
بررسی گلخانه های پیشرفته با هدف ذخیره آب و انرژی........................................................................................... 19
زنده ماندن کلونی های زنبور عسل در زمستان......................................................................................................... 24
درک و محل یابی سه بعدی (بخش دوم)..................................................................................................................... 26
کشاورزی برای کودکان............................................................................................................................................33


مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اول



تگ ها کودکان کشاورزی کرونا امنیت غذایی اپلیکیشن گلخانه هوشمندسازی نور مصنوعی زنبور عسل استریو ماشین بینایی پردازش تصویر سه بعدی

مشاغل دانشجو مهندسین کشاورزی گلخانه داران دانشجویان