آشنایی با پرورش شترمرغ


تــوضــیحــات
فــایل ها

آشنایی با اصول پرورش شترمرغ

آشنایی با تاسیسات و تجهیزات واحد پرورشی

آشنایی با نحوه پرورش

آشنایی با مدیریت بهداشتی و مدیریت بیماری ها

آشنایی با تغذیه و مدیریت جیره پرنده


عوامل : مهندس محمد رضا بهرامی

بخش اولتگ ها پرورش طیور شترمرغ

مشاغل بهره بردار مهندسین کشاورزی