آشنایی با قوانین مالیاتی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این ویدئو با مباحث مالیاتی، مباحث مستقیم و ارزش افزوده آشنا می‌شوید که توسط دکتر اسماعیلی تدریس می‌شود.


بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهم
بخش سیزدهمتگ ها مالیات