قوانین صدور چک


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این ویدئو شش نکته کاربردی و مهم در خصوص نحوه نگارش و صدور ارائه می شود.


ذکر دلیل صدور چک
عدم صدور چک در وجه حامل
سلب امکان انتقال چک۱
سلب امکان انتقال چک۲
جلوگیری از جعل چک
ذکر تاریخ زیر امضا و دریافت رسیدتگ ها حسابداری