مهارت های تدوین طرح کسب و کار


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این ویدئو تدوین طرح کسب و کار با چاشنی ایده تا بازار ویژه شرکت‌های دانش بنیان توسط دکتر مهدی کنعانی آموزش داده می‌شود.


بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهم
بخش سیزدهم
بخش چهاردهم
بخش پانزدهم
بخش شانزدهم
بخش هفدهم
بخش هجدهم
بخش نوزدهم
بخش بیستم
بخش بیست و یکم
بخش بیست و دوم
بخش بیست و سوم
بخش بیست و چهارم
بخش بیست و پنجم