آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این ویدئو با مراحل مالیات بر ارزش افزوده آشنا می‌شوید که توسط دکتر امینی  برای کلیه فعالان اقتصادی جمع آوری گردیده و آموزش داده می‌شود.


بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهم
بخش سیزدهم
بخش چهاردهم
بخش پانزدهم
بخش شانزدهم
بخش هفدهم
بخش هجدهم
بخش نوزدهم
بخش بیستم
بخش بیست و یکم
بخش بیست و دوم
بخش بیست و سوم
بخش بیست و چهارم
بخش بیست و پنجم
بخش بیست و ششم
بخش بیست و هفتم
بخش بیست و نهمتگ ها مالیات