قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این مجموعه قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده، بر اساس فرآیندهای مالیاتی توسط دکتر مهدی غریب آموزش داده می‌شود.


عوامل : مهدی غریب

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهمتگ ها مالیات نشست پرسش و پاسخ