پازل زندگی


تــوضــیحــات
فــایل ها

شما باید به علم کسب موفقیت‌های بزرگ در زندگی مجهز شوید تا بتوانید آرزوها و اهداف خود را محقق کنید. موفقیت نتیجه اقدامات کوچک ولی مداوم است که درنهایت، نتایجی بزرگ پدید می‌آورد. در این مسیر، کتاب صوتی «پازل‌های زندگی» می‌تواند بهترین نقشه و راهنمای شما باشد. جیم ران، مربی افسانه‌ای موفقیت شخصی و شغلی که الهام‌بخش موفق‌ترین انسان‌های روزگار امروز بوده در کتاب صوتی «پازل‌های زندگی» راز بزرگی را با شما در میان گذاشته است.


مدت زمان : ۰۴:۰۸:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارمتگ ها انگیزش موفقیت

مشاغل مدیر مخاطب عام