هندسه ۲ پایه‌ی سوم ریاضی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث استدلال و انواع آن از کتاب درسی هندسه ۲ مربوط به پایه‌ی سوم ریاضی توسط آقای حامد آصفی تدریس می‌شود.


عوامل : حامد آصفی

مدت زمان : ۰۲:۱۴:۰۰
هندسه ۲
نگاشت و انتقال
دوره مباحث نیم سال اولتگ ها مسائل هندسی

مشاغل دانش آموز