امتحانات نهایی زیست شناسی سوم تجربی


تــوضــیحــات
فــایل ها

فیلم آموزشی جهت آمادگی در امتحانات نهایی...


عوامل : مازیار اعتماد زاده علیرضا اعتماد سعید موسوی

مدت زمان : ۰۰:۰۲:۰۰
زیست شناسی خرداد ۹۴
زیست شناسی شهریور ۹۴
زیست شناسی دی ۹۴تگ ها : حل تشریحی آمادگی در آزمون سوم تجربی

مشاغل : دانش آموز