هندسه تحلیلی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث بردارها از هندسه تحلیلی توسط حسین خزایی تدریس می‌شود.


عوامل : حسین خزایی سامان اسپهرم رضا صباغی

مدت زمان : ۰۶:۰۳:۰۰
بردارها
مقاطع مخروطی
صفحه
خط
ماتریس
بردارها، معادلات خط و صفحه مقاطع مخروط
دوران و انتقال محورهاتگ ها حل مسائل هندسه تحلیلی

مشاغل دانش آموز