دیفرانسیل


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث یادآوری مفاهیم پایه دنباله‌ها، حد و پیوستگی از دیفرانسیل توسط آقای احسان کریمی تدریس می‌شود.


عوامل : احسان کریمی

مدت زمان : ۰۱:۴۴:۰۰
یادآوری مفاهیم پایه دنباله‌ها حد و پیوستگی
مشتق و کاربرد آنتگ ها نکات امتحانی

مشاغل دانش آموز