ریاضی سوم تجربی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث پدیده‌های تصادفی و احتمال و تابع مربوط به درس ریاضی سوم تجربی توسط آقای پیام حسنی تدریس می‌شود.


عوامل : پیام حسنی

مدت زمان : ۰۱:۳۳:۰۰
پدیده‌های تصادفی و احتمال و تابعتگ ها آموزش ریاضی

مشاغل دانش آموز