زمین شناسی چهارم تجربی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی کلاس آنلاین احسان افشارزاده مبحث مربوط به ساختمان درونی زمین از زمین شناسی چهارم تجربی تدریس می‌شود.


عوامل : احسان افشارزاده

مدت زمان : ۰۰:۵۹:۰۰
ساختمان درونی زمین از زمین شناسی

مشاغل دانش آموز