ریاضی دوم دبیرستان


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث توابع خاص مربوط به درس ریاضی دوم دبیرستان توسط خانم زینب نادری تدریس می‌شود.


عوامل : زینب نادری

مدت زمان : ۰۴:۲۳:۰۰
توابع خاص
تابع
توابع نمایی لگاریتمیتگ ها حل مسائل ریاضی

مشاغل دانش آموز