آشنایی با آموزش زبان پایتون


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این ویدئوی آموزشی:

آشنایی با زبان پایتون آموزش داده می‌شود.


مدت زمان : ۰۱:۳۵:۰۰
بخش اولتگ ها : برنامه نویسی پایتون

مشاغل : برنامه ‌نویس