آموزش MySQL


تــوضــیحــات
فــایل ها


مدت زمان : ۰۲:۰۴:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهمتگ ها : پایگاه داده

مشاغل : برنامه ‌نویس مهندس IT