آموزش Layout در وب


تــوضــیحــات
فــایل ها

معرفی دوره: صفحه layout نیز مانند یک صفحه وب معمولی است، با یک تفاوت جزئی. و آن تفاوت، فراخوانی متد ()RenderBody@ می‌باشد که در آن صفحه محتوا قرار می‌گیرد.

هر صفحه محتوا باید با یک Layout directive شروع شود.


عوامل : احسان مینایی زاده

مدت زمان : ۰۱:۱۰:۰۰
بخش اولتگ ها برنامه نویسی

مشاغل برنامه ‌نویس مهندس IT