تهیه و تنظیم قرارداد


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این ویدئو با مراحل تهیه و تنظیم قرارداد از تعریف قرارداد تا بند بند قرارداد که توسط دکتر مسعود منشدی جمع‌آوری شده است آشنا می‌شوید.


شرایط اولیه قرارداد۱
اقسام عقد
اختیارات دولت در قرارداد عمومی
انواع قرارهای دولتی
تعریف قرارداد عمومی
شرایط اولیه قرارداد۲
انواع ضمانت در قرارداد
رسیدگی به اختلافات و شرایط فسخ۱
رسیدگی به اختلافات و شرایط فسخ۲
بیمه در قراردادهاتگ ها قرارداد