فیدل کاسترو


تــوضــیحــات
فــایل ها

از سال ۱۹۰۰ تا به امروز بشریت و جهان تغییرات عمده‌ای از سر گذرانده است. دگرگونی‌های بنیادی در نظریه‌ها و کاربست آن‌ها، معیار آزادی‌های فردی و رسوم مذهبی و علم و فناوری و صنعت را محک زد. فضای فکری جهان معاصر بر بشردوستی و این باور متمرکز شده است که اقتصاد جهانی دنیا را به جایی با ارتباطات نزدیک‌تر تبدیل کرده است. فیدل کاسترو در سال ۱۹۵۹، در پی رهبری انقلابی مسلحانه برای سرنگونی دولت کوبا به قدرت رسید. تغییراتی که او به وجود آورد بهداشت عمومی را بهبود بخشید و آهنگ رشد سوادآموزی را در کوبا افزایش داد. اما او انتخابات به سبک غربی را ملغی کرد و کنترل رسانه‌ها، تجارت و دارایی‌ها را در دست گرفت. گرچه کاسترو نزد عده‌ای از شهروندان کوبا و سایر کشورها محبوبیت دارد، اما حکومت او موجب شده کوبایی‌های بسیاری کشورشان را ترک کنند.


عوامل : آرمان سلطان زاده

مدت زمان : ۰۱:۳۹:۰۰
قهرمان ملی
سال‌های نخست
فعال دانشجویی
تاریخ مرا خواهد بخشید
رهبر جنگ چریکی
کوبای جدید کاسترو
در آستانۀ جنگ اتمی
روزگار سخت ساعت خوش
این مرد و میراثشتگ ها : کتاب گویا