آکوردی برای صرف شام


تــوضــیحــات
فــایل ها

مجموعه اشعار رسول یونان

ماه از پنجره دور می شد،
مثل قویی سفید،
بر آب های سیاه،
مسافر با ترس چمدانش را می بست،
می ترسید،
کسی بدرقه اش نکند.


عوامل : رسول یونان

مدت زمان : ۰۱:۳۰:۰۰
بخش اولتگ ها شعر

مشاغل عمومی