زندگی خوب در رکود اقتصادی


تــوضــیحــات
فــایل ها

- از درآمدتان بیشترین بهره را ببرید.
- از هزینه‌های خانه‌داری، خدمات و خواربار خود بکاهید.
- دنبال هدیه‌ها و تخفیف‌ها باشید.
- در هزینه‌های بانکی و کارت‌های اعتباری صرفه‌جویی چشمگیری کنید.


عوامل : تریسی ال.بار

مدت زمان : ۰۵:۳۰:۰۰
بخش اولتگ ها اجتماعی خانواده مسائل اقتصادی دیدگاه اقتصادی

مشاغل عمومی