انسان شادکام


تــوضــیحــات
فــایل ها

اغلب مردم، وقتی معجزه‌ای می‌بینند، چشمانشان را می‌بندند

بوبن در این کتابش مانند دیگر آثارش شعر و شعور را در هم می‌آمیزد،ما را به جشن ستارگان مهمان می‌کند،ناخدای کشتی‌مان می شود تا ما را از آبهای طوفانی عبور دهد و چمنزاری پیش چشم‌مان می‌گستراند که در آن تنها صدای موسیقی نسیم شنیده می‌شود ... سرانجام دست ما را در دست زندگانی می‌گذارد.از آن نوع زندگانی که شایسته انسان شادکام است.


عوامل : کریستین بوبن عمار تفتی

مدت زمان : ۰۲:۰۰:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششمتگ ها فلسفی عاشقانه