قدیس فرودستان


تــوضــیحــات
فــایل ها

کریستین بوبن را فیلسوفی شاعر مسلک می‌شناسند. از همین جهت در اجرای قدیس فرودستان سعی شده بنیان‌های فکری و تصاویری شاعرانه متن در لحن گوینده متناسب و مطلوب شنیده شود.


عوامل : کریستین بوبن

مدت زمان : ۰۲:۵۹:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهمتگ ها : کتاب صوتی