یخه


تــوضــیحــات
فــایل ها

هیچکس از سزای عملش مبرا نیست. اگر بدکردار باشیم سرگذشت مان زبان به زبان می گردد و به یاد سپرده می شود تا عبرت آیندگان گردد.


عوامل : هانس کریستیان اندرسن

مدت زمان : ۰۰:۱۲:۰۰
بخش اولتگ ها تخیلی مجموعه داستان های کوتاه نوجوان

مشاغل عمومی