فرهنگ و هنر/پایه هشتم


تــوضــیحــات
فــایل ها

آشنایی و شناخت نظری و تجربی مفهوم مشاهده کردن، شناخت و درک الفبای تصویر (دو بعدی و سه بعدی)، ارتقا توانایی تفکر و تعمق و تحلیل آثار تصویری، آشنایی و تجربه هنرهای دیداری و مهارت آموزی در طراحی تصویرسازی و عکاسی، همچنین آشنایی با میراث فرهنگی خوشنویسی و تلفیق خوشنویسی با طراحی سنتی و کتیبه نویسی با سفال، آشنایی با عناصر نمایشنامه، و نمایشنامه خوانی از اهداف درس فرهنگ و هنر پایه هشتم است. توانایی تحلیل تصویر دو بعدی و درک فضای سه بعدی و ابراز خویشتن با مهارت های به دست آمده در این پایه مورد توجه خواهد بود.


عوامل : شقایق مشهدی

کتاب درس فرهنگ و هنر
فیلم های آموزشیتگ ها فرهنگ و هنر

مشاغل پایه هشتم