فرهنگ و هنر/پایه هفتم


تــوضــیحــات
فــایل ها

آشنایی با مفاهیم و تعاریف فرهنگ و هنر و آموزش عملی و تجربه طراحی مقدماتی، نقاشی و عکاسی، آشنایی با الفبای تصویر و مبانی حجم سازی و تقویت خلاقیت، تقویت نگاه و تعمق در پدیده های  طبیعت، همچنین آشنایی با میراث فرهنگی خوشنویسی و طراحی سنتی و سفالگری و آشنایی با مفهوم ریتم، بافت و وزن در نقاشی و موسیقی، آشنایی با هنرهای نمایشی از اهداف درس فرهنگ و هنر پایه هفتم است. آشنایی و شناخت عملی الفبای تصویر و تجربه عملی هنرها و ابراز خویشتن در این پایه مورد توجه خواهد بود.


عوامل : شقایق مشهدی

کتاب درس فرهنگ و هنر
فیلم های آموزشیتگ ها فرهنگ و هنر

مشاغل پایه هفتم