فرهنگ و هنر/پایه نهم


تــوضــیحــات
فــایل ها

درک نظری و عملی مفهوم دیدن و کسب مهارت ارائه خلق اثر در زمینه هنرهای دیداری، آشنایی با دو مفهوم طراحی به معنی ترسیم و طراحی به معنی سازمان دهی و برنامه ریزی، آشنایی با پیش طرح (اتود) در طراحی، آشنایی با ترکیب بندی در محیط زندگی و آثار هنری، آشنایی با عناصر بصری و کیفیات بصری، آشنایی با رشته های گرافیک، طراحی صنعتی، و برخی گرایش های عکاسی، آشنایی با میراث فرهنگی خوشنویسی و طراحی سنتی، آشنایی با الگوهای وزنی و مفهوم رنگ صوتی، آشنایی با هنرهای نمایشی، موقعیت در نمایش و طراحی صحنه، از اهداف درس فرهنگ و هنر پایه نهم است. تقویت اعتماد به نفس و مشارکت اجتماعی در این پایه مورد توجه قرار خواهد گرفت.


عوامل : شقایق مشهدی

کتاب درس فرهنگ و هنر
فیلم های آموزشیتگ ها فرهنگ و هنر

مشاغل پایه نهم