ریاضی/هندسه/پایه نهم


تــوضــیحــات
فــایل ها

کتاب ریاضی نهم مشتمل بر ۸ فصل می باشد ،۶ فصل محاسباتی و ۲ فصل هندسه دارد.
مباحث فصول شامل:
فصل اول: معرفی مجموعه، اعمال روی مجموعه ها، نمایش مجموعه ها و کاربردهای آن ها، احتمال و مجموعه ها.
فصل دوم :  محاسبات اعداد گویا ، معرفی اعداد گنگ و حقیقی و آشنایی با مفهوم هندسی قدرمطلق و خواص آن.
فصل سوم: استدلال و آشنایی با اثبات در هندسه، حل مسئله در هندسه و شکل های متشابه.
فصل چهارم : توان صحیح و نماد علمی، ریشه سوم یک عدد و برخی محاسبات در مورد رادیکال ها.
فصل پنجم: عبارت های جبری و مفهوم اتحاد ، تجزیه و کاربرد ها، نابرابری ها و نامعادلات.
فصل ششم:  مختصات شامل معادله خط و رسم آن ، شیب و عرض از مبداء و دستگاه معادلات خطی.
فصل هفتم: معرفی عبارت های گویا و محاسبات این عبارات ، تقسیم چند جمله ای ها.
فصل هشتم : در ادامه مباحث هندسه سال هفتم به بررسی حجم و مساحت کره ، هرم و مخروط می پردازد.
امیدوارم روزهای زندگی شما سرشار از تلاش های مثبت و منطبق بر خط راست در جهت رسیدن به خدای یگانه باشد.


نسرین عبدی


عوامل : نسرین عبدی

کتاب درس ریاضی
فیلم های آموزشی
جزوهتگ ها ریاضی 594

مشاغل پایه نهم