ریاضی/هندسه/پایه هشتم


تــوضــیحــات
فــایل ها

شامل ۹ فصل است که  به دو بخش اصلی حساب و هندسه تقسیم  می­شود.

بخش دوم کتاب ریاضی هشتم شامل مباحث هندسه به شرح زیر است:

۱- چند ضلعی ها و ویژگی چند ضلعی­ها و زوایای داخلی و خارجی

۲- قضیه فیثاغورس و هم نهشتی اشکال هندسی و حالت­های  هم نهشتی در مثلث ها

۳- دایره، حالت­های خط و دایره زوایای مرکزی و محاطی در دایره

روناک احمدی


عوامل : روناک احمدی

کتاب درس ریاضی
فیلم های آموزشی
جزوهتگ ها هندسه

مشاغل پایه هشتم