اسرار ماندگاری عشق


تــوضــیحــات
فــایل ها

برقراری ارتباط بین مریخی‌ها و ونوسی‌ها

در سراسر این کتاب مهارت‌های برقراری ارتباط برای حمایت از نیازهای جدید عاطفی همسرمان را توضیح داده که دقیقا نیاز ما را به عشق و صمیمیت ماندگار، شادی‌آور و لذت‌بخش برآورده می‌کنند.


عوامل : جان گری

مدت زمان : ۰۵:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها خانوادگی عاشقانه ارتباط عاطفی دیدگاه ارتباط بین فردی

مشاغل عمومی