ریاضی/حساب/پایه هشتم


تــوضــیحــات
فــایل ها

شامل ۹ فصل است که  به دو بخش اصلی حساب و هندسه تقسیم  می­شود.

در فصل­هایی که هدف کتاب محاسبه است مباحثی شامل:

۱- عملیات و محاسبات در اعداد گویا

۲- الگوریتم غربال و روش تشخیص عدد اول یا مرکب و شمارنده­های اعداد و روش های جدید در گرفتن «ب م م» و «ک م م» متفاوت از پایه هفتم

۳- مباحث جبر و معادلات کسری و توانی

۴- مختصات شامل بردارها و بردارهای واحد مختصات

 ۵- فصل هفتم توان و جذر

۶- مباحث آمار و احتمال و دسته­بندی داده­ها و بررسی تعداد کل حالت­ ها

روناک احمدی


عوامل : روناک احمدی

کتاب درس ریاضی
فیلم های آموزشی
جزوهتگ ها حساب

مشاغل پایه هشتم