گشتی در آلمان. بلژیک. مجارستان


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این درس با بررسی سبک های مختلف معماری در این سه کشور سعی در برخورد راحت تر با موضوعات کروکی داریم.


عوامل : محمدرضا غفوری

مدت زمان : ۰۱:۰۰:۰۰
بخش اولتگ ها کروکی

مشاغل معمار طراح