آشنايي مقدماتي با شيمي عمومي عملي


تــوضــیحــات
فــایل ها

آشنايي مقدماتي با شيمي عمومي عملي , شناسايي كيفي كاتيونها وآنيونهاي معدني

-اصول کار در آزمایشگاه شیمی و کسب تجربیات مقدماتی در شیمی

-آزمایشگاه شیمی 2

-فرا گرفتن اصول تجزیه کیفی معدنی

تعداد صفحات: 128 صفحه

استاد: دکتر سيد حسن كاظمي ريابي 


عوامل : دکتر :سيد حسن كاظمي ريابي

بخش اولتگ ها آزمایشگاه شیمی 2 آزمایشگاه اصول کار در ازمایشگاه شیمی

مشاغل دانشجو