آموزش Revit structure 2015


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این بخش از آموزش با برنامه و نحوه نصب برنامه آشنا می‌شویم.


مدت زمان : ۰۵:۵۵:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش یازدهم
بخش دوازدهم
بخش سیزدهم
بخش چهاردهم
بخش پانزدهم
بخش شانزدهم
بخش هفدهم
بخش هجدهم
بخش نوزدهم
بخش بیستم
بخش بیست و یکم
بخش بیست و دوم
بخش بیست و سومتگ ها آموزش structure structure 2015

مشاغل مهندس سازه