قاتلی به پاکی برف


تــوضــیحــات
فــایل ها

کریستین بوبن را فیلسوفی شاعر مسلک می‌شناسند. از همین جهت در اجرای قاتلی به پاکی برف سعی شده بنیان‌های فکری و تصاویری شاعرانه متن در لحن گوینده متناسب و مطلوب شنیده شود.


عوامل : کریستین بوبن

مدت زمان : ۰۱:۳۹:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارمتگ ها : کتاب صوتی