آخرین انار دنیا


تــوضــیحــات
فــایل ها

مضمون کتاب آخرین انار دنیا در زمینه ادبیات جنگ، سانسور، قربانی، عشق‌های شکست‌خورده، نقدحکومت و احزاب سیاسی است. بختیار علی پرکارترین و پرتیتراژترین نویسنده کرد لقب گرفته‌اشت.


عوامل : بختیار علی

مدت زمان : ۱۶:۱۷:۰۰
بخش اولتگ ها اجتماعی رمان خانوادگی عاشقانه تراژدی

مشاغل عمومی