مونی و کاروان‌هایش


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این نمایش با مرد و زن جوانی روبرو هستیم که هرکدام روحیات و خلق‌وخوی متفاوتی دارند. این ویژگی در کارگردانی، انتخاب بازیگران و لحن بازی درخشان بازیگران کاملاً مشهود است و می‌تواند موردنظر شنونده نکته‌سنج و فرهیخته قرار گیرد.


عوامل : پیتر ترسن

مدت زمان : ۰۱:۵۱:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجمتگ ها : کتاب صوتی