فصل نان


تــوضــیحــات
فــایل ها

کتاب فصل نان کتابی است بسیار زیبا با نگارشی روان و جذاب. همان‌طور که از عنوان کتاب مشخص است نویسنده در این داستان کوشیده به دغدغه نان، فقر و دشواری‌های مربوط به قشر فقیر جامعه بپردازد. نویسنده در این کتاب بابیان رنج شخصیت‌های داستان به نگرش‌ها و طرز تلقی شخصیت‌های داستان به نوع زندگی‌شان می‌پردازد و به‌نوعی نشان می‌دهد که فقر گریبان گیر مردم جامعه نتیجه جبر و سنت حاکم بر آنان است. انتهای داستان با همان ساختاری پایان می‌یابد که ابتدای داستان شروع می‌شود یعنی داستان که با دوندگی‌های اشخاص برای رسیدن به نان و سختی‌ها و مصائبشان شروع می‌شود در ادامه با همان سختی‌ها نیز پایان می‌یابد. فضای داستان به‌نوعی حزن‌انگیز است که کاملاً حس ترحم مخاطب را برمی‌انگیزد و به‌نوعی خواننده را با آن سختی‌ها شریک می‌کند.


عوامل : علی دنیوی ساروی

مدت زمان : ۰۲:۲۶:۰۰
خر نفتی
دکان بابام
آبگوشت آلوچه
یک روز
عشق و کاهگل
بابای معصومهتگ ها کتاب گویا