وضعیت سفید هندوانه


تــوضــیحــات
فــایل ها

زن و شوهری در بحبوحه سالهای جنگ در چنین شبی یلدا را جشن می گیرند. درباره سفیدی هندوانه حرف می زنند که آژیر وضعیت قرمز از رادیو پخش می شود و ....


عوامل : معصومه عزیز محمدی رضا عمرانی

مدت زمان : ۰۰:۰۵:۰۰
بخش اولتگ ها داستان