در گذرگاه جهان


تــوضــیحــات
فــایل ها

در گذرگاه جهان (فریدون مشیری)

آیا کسی از دیدن گل سیر خواهد شد؟

آیا کسی در صحبت گل پیر خواهد شد؟

صد کوه اگر غم داری و یک جو اگر شادی

این را نگهدارش،

وآن را به قعر دره بسپارش...


عوامل : معصومه عزیز محمدی فریدون مشیری

مدت زمان : ۰۰:۰۸:۰۰
بخش اولتگ ها فریدون مشیری

مشاغل شاعر