هندسه سوم ریاضی


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث دایره از درس هندسه سوم ریاضی توسط آقای حامد آصفی تدریس می‌شود.


مدت زمان : ۰۳:۰۲:۰۰
دایره
استدلال دایره
مکان‌های هندسی و ترسیم

مشاغل دانش آموز