ریاضیات گسسته


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث ادامه‌ی تئوری اعداد از درس ریاضیات گسسته توسط بهمن موذنی‌پور تدریس می‌شود.


عوامل : بهمن موذنی‌پور

مدت زمان : ۰۲:۱۲:۰۰
تئوری اعداد
ادامه‌ی تئوری اعدادتگ ها آموزش ریاضی

مشاغل دانش آموز