فیزیک دوم دبیرستان


تــوضــیحــات
فــایل ها

در این فیلم آموزشی:

مبحث نمودارهای حرکت شناسی مربوط به درس فیزیک دوم دبیرستان توسط آقای مرتضی اسدالهی تدریس می‌شود.


عوامل : مرتضی اسدالهی

مدت زمان : ۰۳:۵۱:۰۰
نمودارهای حرکت شناسی
حرکت در خط راست
حرکت
کار و انرژیتگ ها آموزش فیزیک نکته

مشاغل دانش آموز