فصل‌های زندگی


تــوضــیحــات
فــایل ها

کتاب فصل‌های زندگی اثر جیم ران خلاصه‌ای از اندیشه‌ها و مشاهده‌های به‌دست‌آمده طی چهار دهه است که می­کوشد تا چشم‌اندازی از امور زندگی، و هدف از آن، فرصت­ها و چالش­هایش را نشان دهد.
این کتاب به‌عنوان رساله‌ای شاملِ دستورالعملِ چگونگیِ موفقیت یا چگونگیِ اجتناب از شکست نوشته‌نشده است. اگر زندگی می‌توانست پاسخ‌هایی مشخص به چنین پرسش‌های کُهَنی بدهد، مطمئناً این کشف‌ها اکنون جزئی از تاریخ شده بود و هرکدام از ما در حالِ لذت بردن از موفقیت‌هایمان، زندگی می‌کردیم. درواقع آن چیزی که برای شخصی فرمولِ موفقیت است، ممکن است دیگری را به بدبختی بکشاند. پروردگار مشخصاً هرکدام از ما را منحصربه‌فرد آفریده است و به همین سبب هرکدام از ما نسبت به چالش‌های زندگی پاسخی منحصربه‌فرد خواهیم داشت.


عوامل : جیم ران

مدت زمان : ۰۱:۲۲:۰۰
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهمتگ ها موفقیت جیم ران زندگی چالش دستورالعمل

مشاغل مدیر کارآفرین مخاطب عام